Alle børn skal have kristendomsundervisning

Marie Krarup, MF (DF)
Marie Krarup (DF) Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Det skal ikke være muligt at blive fritaget fra et vigtigt fag i folkeskolen.

Jeg har aldrig rigtig brudt mig om regning. Jeg synes, det gør ondt i hovedet, når jeg skal gange 4 med 7 eller 8 med 9. Division er endnu værre, mens plus og minus er til at håndtere. Jeg husker tydeligt smerten i hovedet fra skoledagen i de små klasser og især skammen, når jeg regnede totalt forkert. Det var ikke sjovt. Skulle man ikke skåne sine børn for samme smerte? Måske skulle jeg bede om, at de kunne blive fritaget for division og multiplikation?

Nej vel? Det er et tåbeligt forslag, som alle kan se idiotien i. Hvis jeg bad om at få mine børn fritaget fra matematik, ville de miste vigtig viden. Og måske ville andre bede om at få deres børn fritaget fra gymnastik, dansk, engelsk osv osv. Det ville være temmelig tilfældigt, hvad børnene lærte i skolen. Indhold og niveau ville være meget forskelligt fra barn til barn.

Så nej, selvfølgelig skal hele undervisningen i matematik være obligatorisk.

Hvorfor er det så sådan, at man kan blive fritaget fra kristendomsfaget? For det kan man nemlig stadig. Det kræver en samtale med skolelederen og så kan børnene få lov at lade være med at følge undervisingen i det vigtigste, kulturbærende fag i skolen. Regeringen foreslår nu, at det skal være endnu lettere at slippe for at få viden om Danmarks kulturelle fundament. I udspillet til folkeskole-reformen foreslås det nemlig, at det ikke skal være nødvendigt med det møde mere. Nu skal det bare meddeles, at barnet ikke skal have viden om kristendom. Det er grotesk og helt uacceptabelt, at vi har et system hvor et meget vigtigt fag ikke tages alvorligt.

Ifølge Jyllandsposten 8/12 er det sidst opgjorte tal for fritagelse fra faget fra 2006. 0,6 % af skolens elver er fritaget. Men det fordeler sig meget ujævn, således findes der skoler, hvor 80 % er fritaget, siger religionslærerforeningen.

Årsagen til den underlige ordning er historisk. Tidligere var kristendomsundervisningen forkyndende, - i fuld overensstemmelse med § 4 i Grundloven, der siger: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.” Dermed kan man naturligvis godt kræve af skolen understøtter folkekirken!

Fordi undervisningen var forkyndende, blev det anset for i orden at fritage ikke-kristne børn. Det var en forståelig ordning. I dag er undervisningen ikke forkyndende mere, men man har glemt at gøre den obligatorisk. Det må der rettes op på.

For det giver simpelthen ikke mening, at man har et system, der signalerer, at børn i Danmark ikke behøver at vide noget om bibelhistorien, om Jesus, om kristne højtider, om kirken osv. osv.. Især indvandrer-børn har enormt brug for lige præcis denne undervisning. Så selvfølgelig skal den gøres obligatorisk. Ellers skal den da i hvert tilfælde tilbage til at være forkyndende!

Kommentarer

Krarup's hovedpine

Du sammenligner matematikundervisning med kristendomskundskab...? Og argumenterer med at både matematik og religion er vigtig viden, som vi ikke kan leve for uden. Der tager du fejl! for vi kan sagtens leve uden viden om religion, egentlig også uden viden om matematik, det bliver bare forbandet svært at klare sig uden matematik, og indlysende let at klare sig uden kristendomskundskab. Du tager også fejl når du postulerer, at elever i folkeskolen kan fritages for kristendomskundskab efter en samtale med skolelederen. Du tager også fejl når du antager at undervisningsministeriet mener at læren skal forkynde kristendom. Hvis du havde læst bekendtgørelsen om procedureregler vedr. en elevs fritagelse for kristendomsundervisning i folkeskolen- BEK.809 af d. 16/07 2004 havde du nok aldrig skrevet dette indlæg. Hvorfor angriber du ikke bare muslimerne for at nasse på vores samfund(som i har for vane at gøre i DF) det giver da mange stemmer end det nonsens du prøver at prakke os på her? For nemheds skyld har jeg "klippet" bekendtgørelsen ind her:
§ 1. Forud for, at en elev fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, jf. folkeskolelovens § 6, stk. 2, skal skolens leder vejlede forældrene om fagets indhold og konsekvenserne af fritagelsen.

Stk. 2. De forældre, som fremsætter ønske om fritagelse, skal inden fritagelsen gives, ved en samtale orienteres om følgende:

1) Fagets status som et obligatorisk og ikke-forkyndende kundskabsmeddelende fag, der er på linje med folkeskolens øvrige fag.

2) Fagets indhold og mål jf., folkeskolelovens § 6, stk. 1, og bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål (Fælles mål), samt skolens læseplan, undervisningsplan mv.

3) At faget skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer.

4) Fagets samspil med andre fag samt relevans i det videre uddannelsesforløb.

5) Orientering om, at der ikke tilbydes anden undervisning til erstatning for timerne i kristendomskundskab.

§ 2. Skolelederen skal forud for fritagelsen sikre sig, at forældremyndighedens indehaver skriftligt har erklæret selv at ville sørge for barnets religionsundervisning. Skolelederen skal endvidere sikre sig, at forældremyndighedens indehaver er opmærksom på, at fritagelse normalt kun kan ske fra begyndelsen af et skoleår, og at fritagelse, hvis barnet er fyldt 15. år, kun kan ske med barnets samtykke.

Marie har ret...

Hannibal Olsen... du er en fjols!!

Marie har ret.
Vi bor i et kristen land og det er de kristne værdiger der gælder. Jeg er ikke født her, jeg er "født" som katolik, men værdiger, er de samme, dvs. kristne.
"Tilflytter" fra andre tro-retninger SKAL respektere det der gælder her i landet.... kristendom er den første religion her i landet. That’s it!!!

Marie Krarup

Dit indlæg tåler som sædvanlig ikke gennemgang og diskusion ud fra en normal argumentationsanalyse. Samtidig viser dette indlæg en iver for at kontrollere børn og voksnes tanker og forestillinger om f.eks. synd, helvede og overvågning.
Din tankegang er sygelig. Jeg troede vi havde lagt dette tankesæt bag os i 1945...

FAR.....

Far siger......

En sekulær skole II

Indoktrineringens metode er bl.a. og især gentagelsen. I min tid i underskolen for et halvt århundrede siden skulle salmeversene læres udenad, bl.a. forekom sådanne sentenser som "en fattig jomfru sad i løn og fødte himlens kongesøn ..." (en sukkersød løgnehistorie!).Eller: "ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare ...". Eller: "dog menneskenes børn har han allermest kær, han ånder på øjet når det græder ...". (Her til morgen har jeg læst om massakren i NEWTOOWN!). Og til konfirmations-forberedelsen gik afsigelsen af trosbekendelsen på omgang blandt børnene ved hver time i præstegården: "jeg tror på Gud Fader den Almægtige, himlens og jordens skaber ..."
Hvis opvæksten i præstegården i Seem foregik på disse præmisser - ja, så forstår jeg præstedatteren!

Visse Vasse

Du beholder bare nissen på dit eget loft.

Visse Vasse

Du beholder bare nissen på dit eget loft.

Jesus har aldrig levet

Ifølge bogen "The Jesus Mysteries" (1999) af Timothy Freke og Peter Gandy har Jesus aldrig levet som et menneske på jorden. I stedet er evangelierne en jødisk gengivelse af en mysteriekult, som blev introduceret i Grækenland af Pythagoras (ja, det er ham fra matematikken!) ca. 600 f.Kr. og som omkring 300 f.Kr. var blevet den dominerende kult i middelhavslandene.

Baggrunden for mysteriekultenes succes var det Ødipus-kompleks, som Freud har beskrevet i vor tid, og som gennemsyrede græsk kultur - og stadig gennemsyrer Mellemøsten (læs: Islam og jødedommen). Her er et overblik over den græske mytologi til illustration af fænomenet, hvor mødrene konsekvent slår sig sammen mod en undertrykkende faderfigur:

- Himmelguden Uranus var forenet i et evigt favntag med jordgudinden Gaia. Hun blev gravid, men kunne ikke føde sine børn, fordi Uranus ikke ville flytte sig - for han nød denne lange orgasme i fulde drag.
- Gaia smuglede et kornsegl ind til sine børn, og Saturn / Kronos kastrerede derefter Uranus, som for til himmels med et vræl. Siden da har jord og himmel været adskilte.
- Saturn / Kronos dannede nu par med sin søster. For at undgå at blive stødt fra magten af sine børn, slugte han dem, hver gang de blev født. Men søsteren narrede ham til sidst, idet hun afleverede en varm sten svøbt i et klæde i stedet for den yngste søn, Jupiter / Zeus, som derefter voksede op på en afsides ø.
- Jupiter / Zeus voksede sig stor og stærk, hvorpå han stødte sin far fra magten og forviste ham. Derpå erklærede han, at han fra nu af var den stærkeste af alle! Eftersom ordet skaber, hvad det nævner, når vi befinder os i myternes verden, blev det sådan.
- Jupiters søn Apollon blev derefter den evige søn, som aldrig kunne støde sin far fra magten. Derfor begyndte han som den eneste af guderne for alvor at interessere sig for menneskene og deres liv og færden.
- Sådan var status, da figuren Jesus blev introduceret med Markusevangeliet ca. 55 e.Ekr. Jesus var Guds søn, og som sådan løste han Ødipus-konflikten ved at lade sig blive ofret, selv om han havde magt til at forhindre det. Denne myte var i højeste grad civiliserende, eftersom den gav et eksempel til efterfølgelse: Rundt omkring i de små hjem kunne sønner og fædre forlige sig med hinanden, ligesom borgere kunne acceptere politiske herskere - alt sammen i forventning om at få igen i det hinsides, hvad man opgav i det jordiske liv.

Denne myte virker i dag stadig civiliserende i vores kultur, selv om det sker umærkeligt. Vi undrer os over, at det er så umuligt at skabe fred i Mellemøsten, selv om årsagen til krigen er ligetil, nemlig fraværet af en mysteriereligion af samme kaliber som kristendommen. Bag ethvert udtryk for vold, bag alle krige, lurer nemlig Ødipus-komplekset, hvor man stirrer sig blind på uretfærdigheder på jorden og glemmer den usynlige verden.

Skal børnene lære om kristendommen? Hvis de ikke lærer om kristendommen, ender vi i lovløshed og kriminalitet - bare se på, hvor meget kriminalitet vi ser blandt andengenerationsindvandrere. Omvendt er det forkert at bilde børn og voksne ind, at Jesus har levet på jorden, når der ikke er historisk belæg for det.

Mht. til livet i det hinsides, hvor sjælene opholder sig mellem deres jordiske liv, så har samfundet endnu ikke for alvor erkendt, at en sådan usynlig verden eksisterer. Her må folk selv opsøge den åndelige verden gennem clairvoyante og healere eller ved at opleve det sammen med tidligere liv gennem hypnose. Man får i hvert fald ikke hjælp til den slags fra Folkekirken, Folkeskolen eller Dansk Folkeparti, der jo heller aldrig for alvor har taget kristendommens kernebudskab om næstekærlighed til sig.

Religion forsvinder ikke

bare ved at nogen fjerner undervisningen i det fra skolen. Den er der alligevel, og den er der uanset hvor meget man fjerner hvorfra. Nogle gange kan det ske, at der kommer nye religioner til, i hvert fald hvis der er et tomrum af en slags - måske egentlig en uvidenhed om diverse religioner. det er her, New Age kommer ind i billedet. Og den er hverken så ufarlig /kærlig /flink som dens repræsentanter vil ha os til at tro. Det er for mig at se helt afgørende, at vi i hvert fald på en eller anden måde ruster ungerne til at skelne mellem skidt og kanel AF ALLE SLAGS.

Lære hvordan man tænker snarere end hvad man bør tænke

jeg mener, man bør gribe muligheden for at undervise børn i forskellige religioners, kulturers og videnskabers indflydelse på hinanden.
Der findes allerede et sted i Danmark, som er højt kvalificeret udi denne kunst, nemlig Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet.
Det er ikke fordi jeg mener, ungerne skal undervises på samme niveau som på uni eller fordi de alle sammen skal være filosoffer. Men fordi jeg er helt sikker på, at når man lever i så kompleks en verden med et sammenrend af kulturer, så kan man hverken nøjes med at kende sin egen eller de andres tanker; man må undersøge så meget som muligt i det hele taget. Og det kan fint kombineres med både samfundsfag og dansk samt alle andre sprogfag.

En sekulær skole

Religionerne har præget verdenshistorien på godt og ondt - mest ondt. Religion er overtro, Gud har forlængst dementeret sin gyldighed som almægtig og barmhjertig, han var en illusion.
Ikke desto mindre insisterer selv begavede folk på at illusionen skal holdes i live og indoktrineres i kommende generationer.Det er en forbrydelse mod menneskeheden!
Skolens undervisning skal have objektivitet og dokumentation som sit fundament.
Overtro kan man dyrke uden for skolen som enhver anden hobby.

Anti-religion kan dælme også være af det onde

og det er der mange eksempler på i verdenshistorien.

Så er der jo i øvrigt mange andre religioner end lige kristendommen, og skal den fjernes alle vegne fra ... skal de andre da også. Men er det virkelig sådan et samfund, vi vil ha' - sådan et, hvor en masse er forbudt? Hvis vi skal have det sådan, så skal samfundet jo holde kontrol med folk og deres evt. religionsudøvelse og straffe overtrædelser. Samt ikke mindst i det hele taget definere overtrædelser. Er vores flag, der har et kors i midten, upassende efter disse standarder? Er dannebrogsvinduer? Er julestjerner og påskeferier og juletræer så uartige? Find selv på flere spørgsmål. Og så vil jeg stadig gerne spørge, om det virkelig er det, vi vil ha' - jeg tror simpelthen ikke på det!

sikke mange fejlslutninger

Det er temmelig indlysende, at alle her der kritiserer kristendommen ser lige så kritisk på alle religioner. De hører ikke hjemme i undervisningen, udøver i beskrivelser af deres roller i historien og samfund. Derfor: Ud med kristendomsundervisningen og ind med religionsfaget.

Der er endvidere ingen her der har skrevet, at man ikke må udøve sin religion i det private. Som nogen skrev herforoven: "Overtro kan man dyrke uden for skolen som enhver anden hobby." Men en sekulær stat, hvor der er plads til alle, bør ikke foretrække én religion over andre, og faktisk slet ikke nogen.

Danmarks dannebrogsflag må endelig blive som levn fra de gamle tider, ligesom mange kirker, der står rundt i landet. Det pynter jo fint nok, men mere skal man heller ikke lægge i det. Det samme skete jo med de gamle hedenske højtider såsom jul og påske, som blev overtaget som "kristne" traditioner, da denne nye religion gjorde sit indtogt i Danmark. Der er ikke meget kristeligt over juletræer eller påskeharer; De er symboler på den genvendende sommertid og frugtbarheden hhv.

Det er jo undervisningen og ikke udøvelsen, der debatteres

Og mht. undervisningen har der i mange år stået i loven, at den ikke må være forkyndende. Så den er ligesom klaret. Nu drejer det sig om hvorvidt, det udelukkende skal være undervisning i kristendom. Her mener så bl.a. jeg, at undervisningen bør tangere filosofien og derfor også beskæftige sig med andre religioner, kulturer og tankegange.

Når man imidlertid kræver religionen FJERNET fra ditten og datten og taler om sekulære samfund, så kan det være relevant at diskutere f.eks. vores flag, julestjerner m.v.
At det er nødvendigt at forholde sig til sådan nogle ting, ser man jo tydeligt af den måde, EU forholder sig til en bestemt jubilæumsmønt fra Slovakiet; den må ikke produceres fordi den har et par gamle helgener og et kors eller to på. Det hører ingen steder hjemme - vi skal ikke skære historien af. Den slags fører kun til ulykker og ufred, er jeg sikker på. Det er nemlig guf for de nationalistiske bevægelser rundt omkring i Europa.

Det giver ingen mening...

Hvis et fag handler om religion/livssyn i generelt skal det ikke hedde "kristendom". Alene det navn implicerer at der er noget helligt eller bedre over den religion, og det er ikke opgaven for en sekulær stat. Om folk skal straffes for at bruge statens ressourcer på at fremme deres personlige religion... tja... der står jo i forvejen i loven at faget ikke må være forkyndende, så hvordan end overtrædelser håndteres nu, kan vi vel bare fortsætte med.

At skulle ændre Danmarks flag er vel de færreste, også ateister eller anderledes-troende der går ind for, så der ingen grund til at tage op til debatten, indtil det bliver aktuelt. Der er mange grunde for ikke at ændre et flag undervejs, fx. genkendelighed, populært brug og de penge det koster at få erstattet dem allesteder. Hvorfor dog gøre det? Jeg kan ikke finde på en god grund. Kristendommen har ikke patent på to streger der krydser hinanden; det ville jo være gallimatias!

Der er fortsat ikke noget særligt kristent ved fx julestjerner eller mange andre symboler fra denne højtid. Igen: Der er ingen, der er interesseret i det, blot fordi man kræver at staten forholder sig sekulært til grundlæggende spørgsmål.

Enig i, at faget ikke skal hedde Kristendom

Men jeg synes, det er en rigtig god idé at vedkende sig kristendommens indflydelse på vores kultur og derfor også undervise i den. Bare ikke kun i den ... Det handler jo om, at verden i dag er meget lille, og det hvad enten man bryder sig om det eller ej. Vi er nødt til at kunne håndtere, at vi - både på nettet og i den helt almindelige virkelighed - møder mennesker, der ikke er som os selv. Et fag, som har den pointe, burde være obligatorisk.

Når kristendommen er vigtig er det selvfølgelig fordi, den har været en del af vores kultur i 1000 år, og både (kultur-)kristne og andre kommer i mere eller mindre direkte berøring med kristendommen. Ligesom vi kommer i berøring med elementer af vores mytologi og med Islam og Jødedommen m.v.

Hvorfor skal børnene det?

Er det for de kan håbe på et liv efter klimaændringerne, som de kristne, mere end nogen, er årsag til?

Er sandheden ikke, at datidens Jesus, er nutidens Bjørn Lomborg?

Der evnede kunsten at intellektualisere menneskets til benovelse, og blev på den måde set op til, som en guddommelighed, der måtte være sendt fra himlen ned. En guds søn, der med sin veltalenhed altid kunne give tilfredsstillende svar af den slags, som kun kan behage menneskets selvopfattelse, ønsker og drømme.

Får man så korsfæstet den ene Jesus, går der ikke lang tid før man finder Jesus genopstandelse i et andet intellektualiserende menneske, der overbevisende præker til menneskets velbehag, ønsker og drømme.

Nu er intellektualisering ikke at forveksle med at være intellektuel i normal forstand. Det er faktisk udspringende af en syg forstand, der alene skal dækker over et kronisk mindreværd. Som eksempelvis er kendetegnende den narcissistiske personlighedstype. Mindreværdet kompenseres med sin modsætning, en storladen grandiositet.

Derfor er julens fejring af Jesus en tilbagevendende gavebod. For store og små.

Hvad du ønsker, skal du få.....!

Dæmoniserende folkeparti

Alle børn skal have kristendomsundervisning, og de skal naturligvis også have koranlæsning. Dansk Folkeparti læser koranen som fanden læser biblen og kører løs med egne mildest talt særprægede fortolkninger af, hvad der rent faktisk står, og hvad meningen er.

Resultatet er, at stadigt flere, hverken læser biblen eller koranen, men får en stadig mere forkvaklet opfattelse af religionens funktion i islamiske samfund og påduttes en perverteret dæmonisering ud over alle grænser .

Og hvad så - de stemmer på dansk folkeparti.

Fra kristendom til religion & kultur

Og så blev det tydeligt, at når ordet "kristendomskundskab" kommer i de forkerte hænder, vil det blive misbrugt.
Drop faget "Kristendom" og kald det "Religion- og kulturskundskab" el. andet.

Al for mange, også i Danmark, lever et liv med skam og lavt selvværd... Fordi kristendomskundskab blev på-duttet dem... Af den ene eller den anden vej! De er samlet i religiøse foreninger, der der i Guds navn har beslaglagt deres liv og des selvstændighed.

Krarups udmelding minder en hel del om "Kill The Gays" loven i Uganda og lignende lovgivningen i andre lande.
Hvad vil hun? Indføre fanatisme?

Marie Krarup har ret

Og må jeg tilføje at den kristne kirke (folkekirken) er indskrevet i Grundloven.
Naturligvis kan man fravælge kristendommen (og folkekirken), men det skal vel ske på et oplyst grundlag. For man kan altså ikke forholde sig til konfirmationen uden at kende til kristendommen.
Derfor skal forældre ikke have lov til at fravælge oplysning om kristendommen på deres børns vegne.
Det må børnene selv gøre, når de ved hvad de fravælger.
Et lille nøk ekstra: Mon islam vil give børn en tilsvarende valgmulighed?

XVI

Frihed for Loke...

Du skriver i ramme alvor, at børn skal indoktrineres i en religion, selvom deres forældre ikke ønsker det. Det er det klammeste synspunkt, jeg har hørt på nettet i år.

@ Bo Christensen

Jeg mener bestemt IKKE at børn skal indoktrineres i nogetsomhelst. Prøv at forstå hvad jeg skriver: For at et barn skal kunne vælge eller fravælge kristendommen (folkekirken), som er indskrevet i Grundloven, må det overlades til barnet at tage denne beslutning på et oplyst grundlag - altså ved konfirmationen.
Den ret til oplysning kan jeg altså ikke se at forældre skal have lov til at forhindre.
PS: Jeg er ikke hysterisk kristen. Set i lyset af folkekirkens svigt på det seneste, overvejer jeg en udmeldelse. For jeg kan sagtens bevare min egen tro uden at støtte mig til en vankelmodig kirke.

XVI

Prøv at læse Grundloven

Jeg forstår udmærket, hvad du skriver, jeg synes bare det er afskyeligt. Der står intet i Grundloven om, at du har ret til at indoktrinere mine børn, bare fordi vi har en statsreligion. De to ting følger absolut ikke logisk af hinanden - slet ikke i et demokrati. Ideen om at nogen skal tvangsoplyses om et religiøst grundlag for at "kunne træffe et oplyst valg" - er så langt ude, at jeg stadig savner ord.

Hvis du rent faktisk er stærk i troen, så kunne du jo overveje at lade kristendommen stå på egne ben - i stedet for at gå efter at indfange andre folks børn.

Hvorfor så lige kristendom?

Er det bare fordi man i fordums uoplyste tid indskrev kristendom i grundloven?
Hvis der stod i grundloven at jorden er flad, skulle vi så også tvinges til at undervise børnene i dét?

Hvis du mener at børn skal undervises i kristendom for at kunne "tage stilling", så skal de vel undervises i islam, buddhisme, bhakti yoga, samt firkløvere, sorte katte, nisser under sengen og alfer i baghaven - kort sagt al overtro som menneskeheden nogen sinde har fundet på.

Jamen, helt seriøst: Hvordan kan et barn tage stilling til om det skal betyde uheld når en sort kat går over vejen, hvis de aldrig har fået at vide at nogle tror på det?

Vi skriver 2012! Kan du virkelig ikke selv se hvor absurd det er, at bruge skolen til at undervise i overtro?

Vigtigt fag er så meget sagt

Marie Krarup rammer jo selv hovedet på sømmet både i overskriften og afslutningen: "Det skal ikke være muligt at blive fritaget fra et vigtigt fag i folkeskolen". Vigtigt er kodeordet. Hvornår er det lige at kristendomsundervisningen er blevet vigtig i 2012? Og til sidst mener hun at hvis undervisningen ikke skal være obligatorisk, "så skal den da i hvert tilfælde tilbage til at være forkyndende!" De 2 udsagn siger jo det hele. Og at sammenligne matematik med religion er jo som at sammenligne videnskab og fakta med religion og tro. Jeg tror at Marie Krarup måske skulle tænke på, om ikke det mange mener er, at religionsundervisning slet ikke skal være et fag i vores folkeskole. Religionsundervisning burde være et kulturforståelsesfag med alle religioner i, og burde først gives til 6.-9. klasser. At give børn i de mindre klasser kristensdomsundervisning er helt ude i hampen. De har jo ingen kritisk sans alligevel, men det lever kirken jo selvfølgelig af.

Uden morgensang ingen folkeskole.

Der er ingen skoleskibe, morgensang med andagt og alsang i Rød Stue, kun skolebio, gøgl og grønne koncerter.

Viden ja – men ikke spild af tid

Marie Krarup tror vist, at hun ved nok om islam for at kunne deltage i debatten om islamisme, om muslimer og deres kultur. Er hun så gået i flere år i koranskole? Nej, vel - det var ikke nødvendigt. At lære de fakta, man behøver at vide som samfundsborger om kristendom, går ganske hurtigt – især når man er ældre. I stedet for det bliver helt unge skolebørn udsæt for evangelisk-lutherske reklamestunts i mange, mange skoletimer. Resultat: Når danske elever kommer ud af folkeskolen, aner de ikke en dyt om f.eks. oplysninstiden (eller endda moderne) filosofi. De er ikke rustet til nutidens etiske og filosofiske udfordringer. I alle etiske spørgsmål, som har stillet sig de sidste to hundrede år, fra menneskerettighederne over kvindernes ligestilling hen til spørsmål om skillsmisse, sex uden for ægteskab, p-piller, abort og homosexualitet var det ikke religion, der har givet svar, men bare prøvet at blokere samfunds udvikling, som vi i dag anser som helt normalt. Ikke religion, men netop kampen mod kirkernes dogmaer, er grundlag for vores danske kultur i dag. Kristendomsundervisning i dens nuværende form er bare spild af tid!

nej til kristendomsundervisning, ja til religionundervisning

Når min datter om 2 år skal strarte i skolen, skal hun absolut ikke indoktrineret i kristendom og det vil jeg få hende fritage for. Men hvis de vil giv religionundervisning er det en helt anden sag.
At for indblik i den mangfoldighed som befolkning besår af er af det gode. Men at blive undervist i snæversynethed og intolerance høre ikke til i folkeskolen.

Indfør religionsundervisning i stedet

Det er forældet at have kristendomsundervisning i den nutidige danske folkeskole. Det giver associationer om meningspåvirkning af unge i en uskyldig og letpåvirkelig tid af deres liv. Og af samme grund kan kristendomsundervisning selvfølgelige aldrig være obligatorisk.

Lad kristendomsundervisning istedet blive udskiftet med religionsundervisning som et generelt dannelsesfag, hvor eleverne lærer generelt om religioner som formår at give den et neutralt billede af religioners betydning, der sætter dem i stand - på et senere tidspunkt i livet - måske - at vælge den religion der passer dem bedst.

Religion skal være et privat valg og ikke et obligatorisk valg - valgt af andre.

Drop kristendomsundervisning!

I en tid hvor folk flygter hurtigere fra folkekirken end medlemmerne fra de konservative giver det ingen mening at fastholde kristendomsundervisningen i folkeskolen. Kristendommen er i bund og grund noget der er blevet påduttet os af magthaverne og tiden er kommet til at sige fra. I stedet burde fagen kristendomsundervisning udskiftes med kulturforståelse. Det vil være både fredsskabende og almendannende.

Ammestue-Krarup

Fru Krarups plæderen for at skolebørnene skal spilde tiden på at forholde sig til den særlige form fom ammestue-snak, som man i hendes familie gennem årtier har brugt som løftestang til at fremme en dybt fremmedfjendsk holdning er ynkelig. Ikke ét rationelt argument. Kun tom luft. Spild af tid. Som alt hvad det parti foretager sig.

Er i virkelig så usikre på jeres sølle lille overnaturlige væsen

At i føler behov for at påtvinge alle andre jeres mærkelige verdensbillede?

Problemet er fagets indhold

I må hygge jer med det der i Folkekirken. Jeg kan for min død ikke forstå, hvorfor det skal gå ud over os andre, at I er så glade for jeres usynlige ven. Hvis faget så var kritisk og ikke forkyndende, så kunne det endda gå. Men det er det ikke. Her er for eksempel trinmålet for 3. klasse i den del af faget , der handler om bibelske fortællinger:

(http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/F...)

"Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente tale med om indholdet af de bibelske fortællinger gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis."

Hvorfor skal de kunne gengive, men ikke have at vide, at vi rent faktisk ikke ved, om noget af det passer? Hvad har det med undervisning at gøre?

Uden morgensang ingen folkeskole.

Danmark er landet med flest sange og salmer, Grundtvig skrev 1600, Danmarks Historie og Bibelhistorie på vers.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at deltage i debatten.

Tophistorier Gå til forsiden